Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2014

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2014


TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ

Chương: 622  Loại: 490 khoản 492

Mã đơn vị QHNS: 102 6792

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Căn cứ vào Quyết định số: 05/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2014

"V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014"

   Đơn vị tính bằng: đồng

STT

Mã nhiệm vụ chi

Nội dung

Số tiền

 
 

II

864

DỰ TOÁN CHI NSNN ( = 1 + 2 )

2,768,420,000

 

1

 

Kinh phí tự chủ :

2,768,420,000

 

 

 

Trong  đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

2

 

Kinh phí không tự chủ :

 

 

 

 

Tong  đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Tổng số dự toán chi                        

(Bao gồm: Chi từ nguồn thu để lại  + Dự toán NSNN giao)                  

2,768,420,000

 

Tổng số tiền viết bằng chữ:  Hai tỷ bẩy trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trần Thị Hạnh