Xuất bản thông tin

Công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN theo quý 2014

Công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN theo quý 2014


TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ

Chương: 622  Loại: 490 khoản 492

Mã đơn vị QHNS: 102 6792

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THUYẾT MINH CHI TIẾT PHẦN KINH PHÍ CHI SỰ NGHIỆP THEO NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHI ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN GIAO NĂM 2014

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra

 

 

 

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4

II

CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP

 

 

 

 

 

A

KINH PHÍ TỰ CHỦ

2,768,420,000

         692,105,000

         692,105,000

         692,105,000

         692,105,000

        1

 Chi thanh toán cá nhân

  2,360,659,000

         590,164,750

         590,164,750

         590,164,750

         590,164,750

 

 Mục 6000 - Tiền lương

  1,168,032,000

         292,008,000

         292,008,000

         292,008,000

         292,008,000

 

 Trong đó: Kinh phí TK 10%thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

                          -  

                          -  

                          -  

                          -  

 

 Mục: 6050 - Tiền công trả cho người LĐTX theo hợp đồng

        41,400,000

           10,350,000

           10,350,000

           10,350,000

           10,350,000

 

 Mục: 6100 - Phụ cấp lương

      751,616,600

         187,904,150

         187,904,150

         187,904,150

         187,904,150

 

 Mục: 6200 - Tiền thưởng

        10,000,000

             2,500,000

             2,500,000

             2,500,000

             2,500,000

 

 Mục: 6250 - Phúc lợi tập thể 

        10,000,000

             2,500,000

             2,500,000

             2,500,000

             2,500,000

 

 Mục:6300 - Các khoản đóng góp

      379,610,400

           94,902,600

           94,902,600

           94,902,600

           94,902,600

 

 Trong đó: Trích lại KPCĐ 2%

        23,360,640

             5,840,160

             5,840,160

             5,840,160

             5,840,160

        2

 Chi nghiệp vụ chuyên môn

      380,761,000

           95,190,250

           95,190,250

           95,190,250

           95,190,250

 

 Mục: 6500 - Chi thanh toán dịch vụ công cộng

        50,000,000

           12,500,000

           12,500,000

           12,500,000

           12,500,000

 

 Mục: 6550 - Vật tư văn phòng 

        60,000,000

           15,000,000

           15,000,000

           15,000,000

           15,000,000

 

 Mục: 6600 - Thông tin truyền thông liên lạc

        20,000,000

             5,000,000

             5,000,000

             5,000,000

             5,000,000

 

 Mục: 6650 - Hội nghị

          2,000,000

                500,000

                500,000

                500,000

                500,000

 

 mục: 6700 - Công tác phí

        15,000,000

             3,750,000

             3,750,000

             3,750,000

             3,750,000

 

 Mục: 6900 - Sữa chữa TS phục vụ CM, duy tu bồi dưỡng

 

                          -  

                          -  

                          -  

                          -  

 

 các công trình cơ sở hạ tầng từ KPTX

      133,761,000

           33,440,250

           33,440,250

           33,440,250

           33,440,250

 

 Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ CM của từng ngành

      100,000,000

           25,000,000

           25,000,000

           25,000,000

           25,000,000

        3

 Chi mua đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc và xây dựng nhỏ

        20,000,000

             5,000,000

             5,000,000

             5,000,000

             5,000,000

 

 Mục : 9000 - Mua đầu tư tài sản vô hình

 

                          -  

                          -  

                          -  

                          -  

 

 Mục: 9050 - Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn

        20,000,000

             5,000,000

             5,000,000

             5,000,000

             5,000,000

 

 Mục : 9100 - Sửa chữa tài sản phục vụ CM & các công trình cơ sở hạ tầng và kinh tế đầu tư

 

                          -  

                          -  

                          -  

                          -  

        4

 Các khoản chi thường xuyên

          7,000,000

             1,750,000

             1,750,000

             1,750,000

             1,750,000

 

 Mục: 7750 -  Chi khác

          7,000,000

             1,750,000

             1,750,000

             1,750,000

             1,750,000

 

 Tổng số

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền viết bằng chữ:  Hai tỷ bẩy trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng chẵn

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trần Thị Hạnh