Xuất bản thông tin

cong khai tai chinh nam hoc 2012-2013

cong khai tai chinh nam hoc 2012-2013


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 
(Kỳ báo cáo : Từ 01/01 đến 31/12 năm trước)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị tính : 1.000 đồng
 
A. Tổng thu
Tổng số
 
Tổng thu (III+IV)
2290187
 
 I. Tổng thu phí, lệ phí, khác
27
 
1. Học phí, lệ phí (1)
 
 
    Trong đó : Học phí bán trú
 
 
                    : Học phí học 2 buổi/ngày
 
 
 2. Thu từ hợp đồng đào tạo,nghiên cứu,…
 
 
 3. Thu khác
27
 
 II. Tổng số thu nộp ngân sách
 
 
1. Học phí, lệ phí
 
 
    Trong đó : Học phí bán trú
 
 
                    : Học phí học 2 buổi/ngày
 
 
2. Thu từ hợp đồng đào tạo,nghiên cứu,…
 
 
3. Hoạt động sự nghiệp khác
 
 
 III. Tổng số thu được để lại đơn vị (I-II)
27
 
1. Học phí, lệ phí
 
 
    Trong đó : Học phí bán trú
 
 
                    : Học phí học 2 buổi/ngày
 
 
 2. Thu từ hợp đồng đào tạo,nghiên cứu,…
 
 
 3. Hoạt động sự nghiệp khác
27
 
 IV. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp
2290160
 
 1. Kinh phí chi thường xuyên
2,290,160
 
 2. Kinh phí chi không thường xuyên (CTMT,...)
 
 
 3. Chi đầu tư phát triển
 
 
 4. Chi khác (nếu có)
 
 
B.Tổng chi
Tổng số
 
Tổng chi (I+II+III+IV)
2290187
 
 I. Chi thường xuyên (mục III+IV.1 của mục A)
2290187
 
Chia ra: 1. Chi thanh toán cho cá nhân (2)
1,729,363
 
     2. Chi nghiệp vụ chuyên môn (3)
436,488
 
     3. Chi cho mua sắm, sửa chữa lớn (4)
119,350
 
     4. Các khoản chi khác (5)
4986
 
 II. Chi đầu tư phát triển
 
 
 III. Kinh phí chi không thường xuyên (CTMT,...)
 
 
 IV. Chi khác (nếu có)
 
 
       
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Trần Thị Hạnh