Xuất bản thông tin

công khai tài chính năm học 2013-2014

công khai tài chính năm học 2013-2014


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm học 2013-2014

 

 

(Kỳ báo cáo : Từ 01/01 đến 31/12 năm trước)

 

Đơn vị tính : 1.000 đồng

 

A. Tổng thu

Tổng số

 

Tổng thu (III+IV)

2652570.000

 

 I. Tổng thu phí, lệ phí, khác

 

 

1. Học phí, lệ phí (1)

 

 

    Trong đó : Học phí bán trú

 

 

                    : Học phí học 2 buổi/ngày

 

 

 2. Thu từ hợp đồng đào tạo,nghiên cứu,…

 

 

 3. Thu khác

 

 

 II. Tổng số thu nộp ngân sách

 

 

1. Học phí, lệ phí

 

 

    Trong đó : Học phí bán trú

 

 

                    : Học phí học 2 buổi/ngày

 

 

2. Thu từ hợp đồng đào tạo,nghiên cứu,…

 

 

3. Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 III. Tổng số thu được để lại đơn vị (I-II)

 

 

1. Học phí, lệ phí

 

 

    Trong đó : Học phí bán trú

 

 

                    : Học phí học 2 buổi/ngày

 

 

 2. Thu từ hợp đồng đào tạo,nghiên cứu,…

 

 

 3. Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 IV. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp

2652570.000

 

 1. Kinh phí chi thường xuyên

2,602,570.000

 

 2. Kinh phí chi không thường xuyên (CTMT,...)

50,000.000

 

 3. Chi đầu tư phát triển

 

 

 4. Chi khác (nếu có)

 

 

 

 

 

B.Tổng chi

Tổng số

 

Tổng chi (I+II+III+IV)

2652570.000

 

 I. Chi thường xuyên (mục III+IV.1 của mục A)

2602570.000

 

Chia ra: 1. Chi thanh toán cho cá nhân (2)

2,030,000.000

 

     2. Chi nghiệp vụ chuyên môn  (3)

421,663.000

 

     3. Chi cho mua sắm, sửa chữa lớn (4)

149,810.000

 

     4. Các khoản chi khác (5)

1097.000

 

 II. Chi đầu tư phát triển

 

 

 III. Kinh phí chi không thường xuyên (CTMT,...)

50000.000

 

 IV. Chi khác (nếu có)

 

 

       

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thị Hạnh