Xuất bản thông tin

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2014- 2015

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

TC

ĐH

1

Trần Thị Hạnh

22/07/1979

17/03/2004

 

 

x

Hiệu trưởng

0936965838

 

2

Phạm Thị Phượng

21/10/1987

05/09/2008

 

 

x

Phó hiệu trưởng

0904701907

 

3

Đặng Thị Hạnh

19/08/1984

04/09/2005

 

x

 

Chủ tịch Công Đoàn

0977463896

 

4

Nguyễn Thị Nhẫn

02/10/1983

01/08/2008

 

 

x

Kế toán

0989087383

 

5

Phạm Thị Hương

09/03/1978

01/10/2003

 

x

 

Tổ Trưởng chuyên môn 4+5

0933685736

 

6

Nguyễn Thị Thanh Huyền

29/06/1971

08/11/1993

 

x

 

Tổ Trưởng chuyên môn 2+3

01262409618

 

7

Nguyễn Thị Ngân

30/04/1986

05/09/2009

 

 

x

Tổ Trưởng chuyên môn 1

0984365332

 

8

Hoàng Thị Thuỳ Dương

02/07/1982

14/04/2011

 

 

x

Giáo viên

0944557275

 

9

Nguyễn Thị Thủy

25/10/1984

01/05/2006

 

x

 

TPTĐ

0333.870.730

 

10

Nguyễn Thị Thoa

10/12/1978

01/09/1998

 

x

 

Giáo viên

01282258518

 

11

Nguyễn Thị Nụ

10/09/1986

26/08/2010

 

x

 

ĐTN

01693058105

 

12

Lê Thị Diệp

08/01/1987

01/04/2012

 

x

 

Giáo viên

01677862340

 

13

Nguyễn Thị Nguyệt

18/06/1988

01/09/2009

 

 

 x

Giáo viên

0988461705

 

14

Phạm Thanh Huyền

25/05/1989

01/04/2011

 

 x

 

Giáo viên

0977792374

 

15

Nguyễn Thị Hiền

23/04/1985

09/04/2009

 

 

x

Hành chính

01662931586

 

16

Nguyễn Thị Tươi

20/11/1962

01/12/1982

 

x

 

Giáo viên

0333.870.730

 

17

Ngô Thị Tâm

25/05/1960

01/10/1980

 

x

 

Giáo viên

01664600016

 

18

Trần Thị Thanh Dịu

22/01/1980

01/05/2003

 

 

x

Giáo viên

0934362310

 

19

Nguyễn Thị Hằng

13/02/1964

01/10/1985

 

x

 

Giáo viên

0333.870.730

 

20

Nguyễn Văn Hào

28/02/1976

01/06/1986

 

 

x

Giáo viên

0333.870.730

 

21

Nguyễn Thị Dư

20/07/1960

24/09/1998

 

x

 

Giáo viên

01236776207

 

22

Nguyễn Thị Bích Ngọc

19/10/1977

05/09/2002

 

 

x

Giáo viên

01682233376

 

23

Lê Thị Lan

10/04/1989

01/05/2014

 

x

 

Giao viên

01649308983

 

24

Đinh Thị Thuý Nga

20/09/1989

 

 

x

 

Giáo viên - Hợp đồng

01655192989

 

25

Nguyễn Thị Tâm

5/10/1987

 

 

x

 

Giáo viên - Hợp đồng

0978558329

 

26

Nguyễn Thị Hà

16/10/1990

 

 

x

 

Giáo viên - Hợp đồng

01658750662

 

27

 Vương Thị Hương

28/01/1985

 

 

 

x

Giáo viên - Hợp đồng

0333.870.730

 

28

Vũ Thị Lý

09/08/1980

 

 

x

 

Giáo viên - Hợp đồng

0333.870.730

 

29

Dương Thị Ngọc

16/11/1992

 

 

x

 

Giáo viên - Hợp đồng

0978098815

 

30

Nguyễn Thị Thu Thủy

12/11/1994

 

x

 

 

Giáo viên - Hợp đồng

0333.870.730

 

31

Đoàn Thị Phương Thảo

08/04/1991

 

 

x

 

Giáo viên - Hợp đồng

0989662332

 

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thị Hạnh