Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

 
   

Số: 118 /CT-Tr TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đông Triều, ngày 03 tháng 11 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014

Trọng tâm: Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Thực hiện chương trình từ tuần 11 đến tuần 14

-Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

-Tổ chức thi "Giáo viên giỏi cấp trường"

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người

 thực hiện

01/11

-Tham gia tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn và dạy học thao phương pháp bàn tay nặn bột

BGH,GV

03/11

-Tổ chức hưởng ứng "Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" (Tuyên truyền pháp luật)

-Họp hội đồng giáo dục

BGH, CBGV, NV

 03-18/11

 Kết hợp tập văn nghệ chào mừng 20/11/2014.

Phối hợp các tổ chức, HS

05/11

Đón đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT

BGH,GV, NV

05-14/11

Thanh tra toàn diện 3 đồng chí giáo viên

BGH,GV

15/11

Thi giáo viên giỏi cấp trường

CBGV, Toàn trường

18/11

Thi lớp sạch, lớp đẹp

CBGVNV, HS toàn trường

19/11

Thi văn nghệ, đồng diễn thể dục, múa hát tập thể

CBGVNV, HS toàn trường

20/11

Tổ chức kỉ niệm ngày "Nhà giáo Việt Nam 20"

CBGV, Toàn trường

21-30/11

 

 

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận (t/h);

- Trang TTĐT trường;

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trần Thị Hạnh