Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 01/2016

Lịch công tác tháng 01/2016


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyễn Huệ, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016

                                                                                              

  Trọng tâm công tác tháng 01/2016:

-  Thực hiện chương trình HKII.

- Tham gia thi IOE cấp thị xã.

- Tham gia Hội thi "Nữ giáo viên với văn hoá công sở" vòng cụm và thị xã.

- Tham gia Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở nội dung SKKN.

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

 

31/12

- Họp hội đồng sư phạm. Sơ kết HKI.

- Triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016.

-BGH

 

04/01

- Thực hiện chương trình HKII

- Tham gia giải điền kinh cấp thị xã

-CB-GV-NV

- Đội tuyển điền kinh

 

05/01

- Tham dự Hội nghị giao ban công tác tháng 01/2016

- BGH, CTCĐ, TTCM, TPT, ĐTN

 

07,08/01

- Tham dự HN chuyên đề "Bồi dưỡng phương pháp dạy học Tiếng anh cấp Tiểu học" năm học 2015 - 2016

- Chuyên môn, GVTA

 

11/01

- Tham dự khai mạc Hội khoẻ phù đổng cấp thị xã.

- BGH

 

14/01

- Kiểm tra Phổ cập giáo dục xoá mù chữ năm 2015 tại UBND xã

- BGH

 

16/01

- Tham gia Hội thi "Nữ giáo viên với văn hoá công sở" tại cụm

- TPT, GV, HS

 

18-22

- Kiểm tra toàn diện giáo viên

- Tiếp tục tham gia Hội thi "Nữ giáo viên với văn hoá công sở" cấp thị xã

- Hoàn thiện hồ sơ đăng kí giáo viên dạy giỏi cấp thị xã

- BKT,

- BGH, CTCĐ, GV tham gia thi...

- Chuyên môn

 

25 - 29

- Tiếp tục các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016.

- Tổ chức kí cam kết trong GV, HS, PHHS các nội dung về pháo, ANTT, ATGT... trong dịp tết Nguyên Đán

CB, GV, NV, HS, PHHS

 

 

Nơi nhận:

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Thị Phượng