Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU
 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ
 
Số:  04/TB-TrTH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đông Triều, ngày 01  tháng 04  năm 2014
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2014
1. Duy trì sĩ số 100%, đảm bảo chuyên cần 99,8%
2. Giáo dục toàn diện:
- Thực hiện công tác giảng dạy từ tuần 30 - tuần 33
- Tiếp tục tổ chức thao giảng đợt 3, hội giảng “Chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và ngày quốc tế lao động 1/5”
- Tổ chức thi khảo sát chất lượng lớp 5
- Tham gia thi viết và trình bày bài đẹp
- Lao động dọn cỏ khu vườn cây, chăm sóc cây
LỊCH CỤ THỂ
Ngày
Nội dung công việc
Người thực hiện
3/4
Tham gia tập huấn vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường
GV + NV Y tế
14/4
Tham gia tập huấn “vệ sinh an toàn thực phẩm”
GV + NV Y tế
14/4 – 21/4
Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên
BGH
24/4
Tham gia thi viết và trình bày bài đẹp cấp tiểu học năm học 2013 - 2014
GV + HS
09/4
Nghỉ ngày 10/3 âm
Toàn trường
29
Ngày hội vệ sinh trường học
Toàn trường
30/4
Nghỉ ngày lễ
Toàn trường
 
 
Nơi nhận:
- Các tổ CM;
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 Trần Thị Hạnh