Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ

 

Số 26/TB-TrH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nguyễn Huệ, ngày 12 tháng 9 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014

         * Nhiệm vụ trọng tâm:        

 1. Ổn định nề nếp dạy và học, công tác tổ chức trường lớp, giáo viên;      

 2. Tổ chức lễ khai giảng năm học mới;

 3. Khảo sát chất lượng học sinh khối 2-5;

 4. Hội thảo thống nhất phương pháp giảng dạy ở các tổ khối;  

    5. Họp cha mẹ học sinh các lớp;    

6. Đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch năm học.

 * Nội dung cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01/9-04/9

Tập dượt, chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2014-2015

Các bộ phận

05/9

Khai giảng năm học mới 2014 – 2015

CBGV và học sinh

06/9

Khảo sát chất lượng đầu năm

Bộ phận CM, GVvà h/s khối 2-5

08/9-30/9

Dự giờ thăm lớp thống nhất phương pháp

BGH, GVdự thi

Các giáo viên

08/9-13/9

 Đăng kí thi đua đầu năm học

Các tổ, BGH

 

15/9-18/9

Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học

BGH

18//9

 Họp Ban đại diện CMHS các lớp

BGH+Đại diện CMHS

20/9

Tổ chức họp CMHS các lớp

GVCN các lớp

19/9

Hội nghị cấp tổ

Các tổ, BGH

13/9

Tổ chức họp CMHS các lớp

GVCN các lớp

20-25/9

Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch năm học của trường

 Duyệt kế hoạch năm học cùng Phòng GD

BGH + CĐ+ TPT đội

25/9

Duyệt kế hoạch năm học 2014-2015 với Phòng GD và các trường trong cụm

BGH + CĐ

26-30/9

Tiếp tục dự thảo kế hoạch năm học và chuẩn bị tổ chức Hội nghị CB,VC,LĐ theo lịch của Phòng GD&ĐT

BGH, Công đoàn

 

Nơi nhận:

- Các tổ CM

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trần Thị Hạnh