Xuất bản thông tin

Lịch công tác tuần tháng 8 năm 2012

Lịch công tác tuần tháng 8 năm 2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ

 

Số: 55/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đông Triều, ngày 2 tháng 8  năm 2012

 

THÔNG BÁO

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2012

 
 
 

* Trọng tâm công tác tháng 8/2011:

- Tham dự  lớp bồi dưỡng Chính trị và chuyên môn năm 2012;

  - Tựu trường và triển khai học chính thức;.

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2012 2013

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

5/8

- Họp hội đồng tháng 8

Hiệu trưởng

6/8 - 17/8

- Học bồi dưỡng chuyên môn hè

2012 tại trường tiểu học Đức chính

BGH và giáo viên

15/8 - 17/8

- Tựu trường học sinh tập chung, lao động vệ sinh trường lớp

BGH + GVCN

20/8

- Học chương trình năm học 2012 - 2013

BGH + GV

20/8 - 30/8

- Đội trống, đội cờ  tập luyện chuẩn bị cho khai giảng năm học mới

TPT đội và đội trống, đội cờ

15/8 - 31/8

- Chuẩn bị CSVC cho khai giảng, kiểm tra nề nếp các lớp

BGH, công đoàn, TPTĐ, ĐTN, hành chính

24/8

- Dự hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013

Hiệu trưởng + Công đoàn

 

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Cán bộ phận thuộc trường

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Trần Thị Hạnh