Xuất bản thông tin

Thời khóa biều

Thời khóa biều


 

Trường TH: Nguyễn Huệ
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Năm học 2011 - 2012
 
BUỔI SÁNG
Học kỳ 2
 
Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THỨ
TIẾT
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C
2
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
2
Học vần
Học vần
Học vần
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Mĩ thuật
Tập đọc
Tập đọc
Âm nhạc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
3
Học vần
Học vần
Học vần
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Mĩ thuật
Kể chuyện
Tập đọc
Âm nhạc
Toán
Toán
Toán
Toán
4
Đạo đức
Đạo đức
Đạo đức
Kể chuyện
Kể chuyện
Kể chuyện
Toán
Toán
Đạo đức
Toán
Toán
Đạo đức
Âm nhạc
Chính tả
Đạo đức
5
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Kể chuyện
Kể chuyện
Toán
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Âm nhạc
Chính tả
3
1
Học vần
Học vần
Học vần
Toán
Toán
Toán
Âm nhạc
Tập đọc
Tập đọc
Mĩ thuật
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
2
Học vần
Học vần
Học vần
 TN - XH
 TN - XH
Đạo đức
Tập đọc
Âm nhạc
Toán
Toán
Mĩ thuật
Luyện từ và câu
Luyện từ và câu
Luyện từ và câu
Luyện từ và câu
3
TN- XH
TN- XH
TN- XH
Đạo đức
Đạo đức
TN - XH
Toán
Toán
Chính tả
Luyện từ và câu
Luyện từ và câu
Khoa học
Lịch sử
Lịch sử
Khoa học
4
Toán
Toán
Toán
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Thủ công
Kể chuyện
Kẻ chuyện
Kẻ chuyện
Thể dục
Kĩ thuật
Kể chuyện
5
 
 
Thủ công
 
 
Thể dục
Đạo đức
Đạo đức
TN -XH
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Kĩ thuật
Thể dục
Lịch sử
4
1
Học vần
Học vần
Mĩ thuật
Âm nhạc
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Toán
Mĩ thuật
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Thể dục
2
Học vần
Học vần
Học vần
Tập đọc
Âm nhạc
Toán
Luyện từ và câu
Luyện từ và câu
Tiếng anh
Toán
Toán
Mĩ thuật
Toán
Toán
Tập đọc
3
Hát
Toán
Học vần
Toán
Toán
Thủ công
 TN - XH
 TN - XH
Tiếng anh
Khoa học
Khoa học
Thể dục
Tập làm văn
Tập làm văn
Mĩ thuật
4
Toán
Hát
Toán
Tập viết
Tập viết
Chính tả
Thể dục
Thể dục
Toán
Thể dục
Tập làm văn
Toán
Khoa học
Khoa học
Toán
5
 
 
 
Thể dục
Thể dục
Mĩ thuật
 
 
Thể dục
Tập làm văn
Thể dục
Tập làm văn
Kể chuyện
Kể chuyện
Tập làm văn
5
1
Học vần
Học vần
Hát
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Âm nhạc
Toán
Toán
Toán
Mĩ thuật
Toán
Toán
2
Học vần
Học vần
Tiếng anh
Thủ công
Thủ công
Luyện từ và câu
Chính tả
Chính tả
Toán
Luyện từ và câu
Luyện từ và câu
Âm nhạc
Toán
Mĩ thuật
Âm nhạc
3
Thủ công
Thủ công
Tiếng anh
Chính tả
Chính tả
Âm nhạc
Tập viết
Tập viết
 TN - XH
Địa lí
Địa lí
Kĩ thuật
Luyện từ và câu
Luyện từ và câu
Luyện từ và câu
4
Toán
Toán
Học vần
Luyện từ và câu
Luyện từ và câu
Tiếng anh
Thủ công
Thủ công
Chính tả
Thể dục
Đạo đức
Luyện từ và câu
Địa lí
Địa lí
Kĩ thuật
5
 
 
Học vần
 
 
Tiếng anh
 
 
 
Đạo đức
Thể dục
Địa lí
Đạo đức
Đạo đức
Địa lí
6
1
Tập viết
Tập viết
Tập viết
Mĩ thuật
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Thể dục
2
Tập viết
Tập viết
Tập viết
Toán
Mĩ thuật
Tập làm văn
 TN - XH
 TN - XH
Luyện từ và câu
Khoa học
Khoa học
Khoa học
Tập làm văn
Tập làm văn
Toán
3
Mĩ thuật
Sinh hoạt
Toán
Tập làm văn
Tập làm văn
Tập viết
Tập làm văn
Tập làm văn
Tập viết
Kĩ thuật
Kĩ thuật
Thể dục
Thể dục
Khoa học
Tập làm văn
4
Sinh hoạt
Mĩ thuật
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Tập làm văn
Tập làm văn
Tập làm văn
Khoa học
Thể dục
Khoa học
5
 
 
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
7
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5