Asset Publisher

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016


Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nguyễn Huệ, ngày 18 tháng 9 năm 2015

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015-2016

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

1ớp 2

1ớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 I

 Điều kiện tuyển sinh

Tuyển mới

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ số

Duy trì sĩ số

 

II

 Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Theo PPTT Bộ Giáo dục

Theo PPTT Bộ Giáo dục

Theo PPTT Bộ Giáo dục

Theo PPTT Bộ Giáo dục

Theo PPTT Bộ Giáo dục

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý 

 

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý 

 

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý 

 

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý  

CMHS hoặc người giám hộ có trách nhiệm quản lý  

 

 

IV

 Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục. HS được học Tiếng Anh chương trình Phonics

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục. HS được học Tiếng Anh chương trình Phonics

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

HS được học môn tin học, được học Tiếng Anh

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục

HS được học môn tin học, được học Tiếng Anh

Đáp ứng được các hoạt động giáo dục, HS được học môn tin học, được học Tiếng Anh

 

 

V

 Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Đảm bảo CSVC, An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC, An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC, An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC , An toàn phòng chống TNTT

Đảm bảo CSVC,An toàn phòng chống TNTT

 

 

VI

 Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

Đáp ứng được nhu cầu các hoạt động giáo dục toàn diện

 

 

VII

 Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- Đảm bảo sức khỏe

* Hạnh kiểm:  THĐ Đ 100%

 

Đảm bảo sức khỏe

Hạnh kiểm:  THĐ Đ 100%

 

 

Đảm bảo sức khỏe

Hạnh kiểm:  THĐ Đ 100%

 

 

Đảm bảo sức khỏe

Hạnh kiểm:   THĐ Đ 100%

 

Đảm bảo sức khỏe

 Hạnh kiểm:  THĐ Đ 100%

 

 

VIII

 Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

100% học sinh  đảm bảo các điều kiện để tiếp tục học tập

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

(Đã Ký)

 Trần Thị Hạnh