Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10


 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyễn Huệ, ngày 15  tháng 10  năm 2015

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

                                                                                              

  Trọng tâm công tác tháng 10/2015:

-  Tổ chức Hội nghị CB-VC-LĐ năm học 2015 - 2016

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

02

- Họp Hội đồng sư phạm

CB-GV-NV

03-06

- Dự giờ giáo viên

- Kiểm tra nội bộ nhà trường

-BGH, TTCM, GV

- Ban KT

07

Duyệt kế hoạch năm học  

BGH, CĐ, TPT

08-23

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Chân tay miệng, Sốt xuất huyết.

- Tiếp tục hướng dẫn học sinh tham gia tự luyện IOE, Violympic trên mạng

- Đón đoàn kiểm tra của Phòng giáo dục và Đào tạo

- Tập huấn "Duyệt giáo án trực tuyến" cho giáo viên

- Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2015

- Tổ chức Đại hội Liên đội

- Y tế, TPT

 

- GV, HS

 

-BGH, KT-TQ

 

-BGH, TTCM,CNTT

-BGH,CĐ

 

Liên độiPHT dự

24

Tổ chức Hội nghị CB-VC-LĐ

CB-GV-NV

25-31

Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường ( Khai mạc, thi đấu điền kinh)

- Kiểm tra nội bộ: Công tác y tế và hoạt động sư phạm của giáo viên

- Kiểm tra việc tự luyện IOE, Violympic trên mạng của học sinh

- Phối hợp tổ chức tìm hiểu ATGT

- Tổng vệ sinh trường lớp.

Ban tổ chức

 

- Ban KT

 

 

-BGH, GVCN, HS

-Toàn trường

 

Nơi nhận:

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Thị Phượng