Asset Publisher

cong khai chat luong giao duc nam hoc 2012-2013

cong khai chat luong giao duc nam hoc 2012-2013


 

PHÒNG GD& ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ
 
CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
NỘI DUNG
Tổng số
Chia ra
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
I. Xếp loại hạnh kiểm
Tổng số
307
65
55
69
68
50
Chia ra: - Thực hiện đầy đủ
307
65
55
69
68
50
 - Chưa thực hiện đầy đủ
 
 
 
 
 
 
II. Xếp loại học lực
 
 
 
 
 
 
Toán
307
65
55
69
68
50
Chia ra: - Giỏi
137
36
28
33
21
19
 - Khá
132
25
20
34
29
24
 - Trung bình
38
4
7
2
18
7
 - Yếu
 
 
 
 
 
 
Tiếng Việt
307
65
55
69
68
50
Chia ra: - Giỏi
107
31
22
21
21
12
 - Khá
146
26
27
38
27
28
 - Trung bình
54
8
6
10
20
10
 - Yếu
 
 
 
 
 
 
Đạo đức
307
65
55
69
68
50
Chia ra: - Hoàn thành tốt
141
29
27
31
28
26
 - Hoàn thành
166
36
28
38
40
24
 - Chưa hoàn thành
 
 
 
 
 
 
Tự nhiên - Xã hội
189
65
55
69
x
x
Chia ra: - Hoàn thành tốt
71
21
24
26
x
x
 - Hoàn thành
118
44
31
43
x
x
 - Chưa hoàn thành
 
 
 
 
x
x
Khoa học
118
x
x
x
68
50
Chia ra: - Giỏi
51
x
x
x
21
30
 - Khá
60
x
x
x
42
18
 - Trung bình
7
x
x
x
5
2
 - Yếu
 
x
x
x
 
 
Lịch sử & Địa lý
118
x
x
x
68
50
Chia ra: - Giỏi
29
x
x
x
14
15
 - Khá
59
x
x
x
30
29
 - Trung bình
30
x
x
x
24
6
 - Yếu
 
x
x
x
 
 
Âm nhạc
307
65
55
69
68
50
Chia ra: - Hoàn thành tốt
63
12
9
14
11
17
 - Hoàn thành
244
53
46
55
57
33
 - Chưa hoàn thành
 
 
 
 
 
 
Mĩ thuật
307
65
55
69
68
50
Chia ra: - Hoàn thành tốt
41
7
8
10
8
8
 - Hoàn thành
266
58
47
59
60
42
 - Chưa hoàn thành
 
 
 
 
 
 
Thủ công, Kỹ thuật
307
65
55
69
68
50
Chia ra: - Hoàn thành tốt
118
17
24
22
31
24
 - Hoàn thành
189
48
31
47
37
26
 - Chưa hoàn thành
 
 
 
 
 
 
Thể dục
307
65
55
69
68
50
Chia ra: - Hoàn thành tốt
110
23
20
27
19
21
 - Hoàn thành
197
42
35
42
49
29
 - Chưa hoàn thành
 
 
 
 
 
 
Ngoại ngữ
307
65
55
69
68
50
Chia ra: - Giỏi
76
28
9
5
14
20
 - Khá
186
23
35
59
49
20
 - Trung bình
45
14
11
5
5
10
 - Yếu
 
 
 
 
 
 
Tin học
187
 
 
69
68
50
Chia ra: - Giỏi
49
 
 
16
14
19
 - Khá
85
 
 
28
36
21
 - Trung bình
53
 
 
25
18
10
 - Yếu
 
 
 
 
 
 
Tổng hợp kết quả cuối năm
307
65
55
69
68
50
Chia ra: - Số học sinh lên lớp
307
65
55
69
68
50
Trong đó: + HS Giỏi
92
26
20
21
14
11
                             + HS Tiên tiến
147
29
25
38
28
27
 - Số học sinh thi lại
 
 0
0
0
0
0
 - Số học sinh lưu ban
 
 0
0
0
0
0
Lên Lớp
307
65
55
69
68
50
Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học
(tỷ lệ so với tổng số)
 
 
 
 
 
50
100%
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Trần Thị Hạnh