Asset Publisher

CONG KHAI DANH GIA CBGV, CNV NAM HOC 2012-2013

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ
 
ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2012-2013
 
Giáo viên
Tổng số
Trong đó nữ
Chia theo chế độ lao động
Trong tổng số
Biên chế
Hợp đồng
Thỉnh giảng
Dân tộc
Nữ dân tộc
Tổng số
Nữ
Tổng số
Nữ
Tổng số
Nữ
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên
29
29
25
25
4
4
 
 
 
 
1. Xếp loại giáo viên tiểu học
25
25
21
21
4
4
 
 
 
 
Chia ra: Xuất sắc
12
12
12
12
 
 
 
 
 
 
Khá
13
13
9
9
4
4
 
 
 
 
Trung bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kém
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Không xếp loại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Đánh giá về đạo đức
25
25
21
21
4
4
 
 
 
 
Chia ra: Tốt
25
25
21
21
4
4
 
 
 
 
Khá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trung bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Kém
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Không xếp loại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Đánh giá về chuyên môn
25
25
21
21
4
4
 
 
 
 
Chia ra: Tốt
12
12
12
12
 
 
 
 
 
 
Khá
13
13
9
9
4
4
 
 
 
 
Trung bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Kém
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Không xếp loại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Xếp loại cán bộ quản lý
2
2
2
2
 
 
 
 
 
 
Chia ra: Xuất sắc
2
2
2
2
 
 
 
 
 
 
Khá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trung bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kém
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Không xếp loại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Xếp loại nhân viên
2
2
2
2
 
 
 
 
 
 
Chia ra: Xuất sắc
2
2
2
2
 
 
 
 
 
 
Khá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trung bình
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kém
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Không xếp loại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Trần Thị Hạnh