Asset Publisher

CÔNG KHAI PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

CÔNG KHAI PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘP CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CÔNG KHAI PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2016-2017

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn                          

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết

Ghi chú

TC

ĐH

1

Trần Thị Hạnh

22/7/1979

 

 

ĐH

SP Tiểu học

Quản lí, chỉ đạo chung các hoạt động, Dạy thay

 

2

 

2

Phạm Thị Phượng

21/10/1987

 

 

 ĐH

SP Tiểu học

Quản lí, chỉ đạo hoạt động CM, PC, LĐVS, Dạy thay

 

4

Con bú 

3

Phạm Thị Hương

09/03/1978

 

 

SP Tiểu học

Quản lí chỉ đạo hđ cm tổ 1, chủ nhiệm lớp 1B

UV Công đoàn 

23

 

4

Nguyễn Thị Thoa

10/12/1978

 

 CĐ

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 1A

 

23

 

5

Nguyễn Thị Thu Thủy

12/11/1994

 TC

 

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 1C

 

23

6

Nguyễn Thị Ngân

03/09/1978

 

 

SP Tiểu học

Quản lí chỉ đạo hđ cm tổ 4+5, chủ nhiệm lớp 2A

 

23

 

7

Nguyễn Thị Thanh Huyền

29/06/1971

 

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 2A

 TBTTND

23

 

8

Dương Thị Ngọc

16/11/1992

 

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 2C

 

23

HĐ 

9

Nguyễn Thị Tâm

05/10/1987

 

 

 ĐH

SP Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 3A

 

23

10

Nguyễn Thị Liễu

10/02/1988

 

 

ĐH

SP Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 3B

 

23

 

11

Nguyễn Thị Tươi

20/11/1962

 

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 3C

 

23

 

12

Nguyễn Thị Nguyệt

18/06/1988

 

 

ĐH

SP Tiểu học

Quản lí chỉ đạo hđ cm tổ 2+3, chủ nhiệm lớp 4A

 

23

 

13

Lê Thị Diệp

01/08/1987

 

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 4B

 

23

 

14

Hoàng Thị Thùy Dương

02/07/1982

 

 

ĐH

SP Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 4C

 

23

 

15

Nguyễn Thị Nụ

09/10/1986

 

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 5A

BTĐTN 

23

 

16

Nguyễn Thị Ngọc

06/11/1986

 

 

ĐH

SP Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 5B

 

23

17

Vương Thị Hương

28/01/1985

 

 

ĐH

SP Tiểu học

Chủ nhiệm lớp 5C

 

23

18

Nguyễn Thị Hằng

13/02/1964

 

 

SP Tiểu học

Dạy thay đột xuất, thư viện

 

10

 

19

Đặng Thị Hạnh

19/08/1984

 

 

SP Tiểu học

Dạy Mĩ Thuật

CTCĐ

23

 

20

Nguyễn Thị Bích Ngọc

19/10/1977

 

 

ĐH

SP T.Anh

Dạy Tiếng anh từ lớp 3 đến lớp 5

 

23

 

21

Trần Thị Thanh Dịu

22/01/1980

 

 

ĐH 

SP Âm nhạc

Dạy âm nhạc + HĐNG

TKHĐ

21

 

22

Phạm Thanh Huyền

25/05/1989

 

 

ĐH

SP Tiểu học

Dạy Thể dục

 

23

 

23

Nguyễn Thị Thủy

25/10/1984

 

 

SP Âm nhạc

Dạy HĐNG,

TPTĐ+ CNTT

23

 

24

Nguyễn Thị Nhẫn

10/02/1983

 

 

ĐH

Kế toán

Kế toán

Y tế

 

 

25

Nguyễn Thị Hiền

23/04/1985

 

 

ĐH

Tin học

Văn Thư – Hành chính

Thủ quỹ CNTT

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

     (Đã ký)

Trần Thị Hạnh