Asset Publisher

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2013-2014

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2013-2014


Biểu mẫu 08

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 203-2014
 
STT
Nội dung
Tổng số
Hình thức tuyển dụng
Trình độ đào tạo
 
 
 
Ghi chú
Tuyển dụng trước
NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
 
 
TS
 
 
ThS
 
 
ĐH
 
 
 
 
TCCN
 
 
Dưới TCCN
 
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và
 nhân viên
32
21
8
 
 
10
19
 
3
 
I
Giáo viên
26
18
8
 
 
7
19
 
 
 
 
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Mĩ thuật
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Thể dục
0
0
0
 
 
 
1
 
 
 
3
Âm nhạc
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
4
Tiếng nước ngoài
2
1
1
 
 
1
1
 
 
 
5
Tin học
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
II
Cán bộ quản lý
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
Hiệu trưởng
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
Phó hiệu trưởng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III
Nhân viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Nhân viên văn thư
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
Nhân viên kế toán
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
3
Thủ quĩ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Nhân viên y tế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Nhân viên thư viện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Nhân viên khác
3
 
3
 
 
 
 
 
3
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Nguyễn Huệ, ngày 25 tháng 5  năm 2014
 
                                                    HIỆU TRƯỞNG
                                                              (Đã ký)
 
 
 
                                                              Trần Thị Hạnh