Asset Publisher

ĐƯỜNG DẪN ĐẾN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - HÀNH CHÍNH CÔNG LỊCH CÔNG TÁC PGD

ĐƯỜNG DẪN ĐẾN VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - HÀNH CHÍNH CÔNG LỊCH CÔNG TÁC PGD


 1. Đường dẫn đến mục Văn bản trên trang Web của phòng GD&ĐT huyện Đông Triều: dongtrieu.edu.vn/van-ban/van-ban-huyen-cac-phong-ban/van-ban-phong-gd-dt-dong-trieu

2. Đường dẫn đến mục Hành chính công trên trang web của phòng GD&ĐT huyện Đông Triều: http://dongtrieu.edu.vn/dich-vu-cong

3. Đường dẫn đến mục công tác tháng: qlcvtt.qnict.vn/pgddongtrieu/