Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 
   

 

 

Số: 04/CT-Tr TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   

 

Đông Triều, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015

           * Trọng tâm công tác tháng 01/2015

  -  Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014-2015;

  - Tham gia Thi IOE cấp huyện;

  - Tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện;

  - Tổ chức giải Điền kinh học sinh cấp trường, thành lập đội tham dự thi cấp huyện.

           *  Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

05- 06/01

- Triển khai chương trình học kỳ II;

- Sơ kết tổ.

- Chuyên môn,

- Các tổ khối

07 /01

- Tổng hợp kết quả, hoàn thiện báo cáo sơ kết học kỳ I.

- Ban giám hiệu

08 /01

-  Họp Hội đồng Thi đua- khen thưởng.

- Hội đồng TĐ-KT

09/01

- Tham gia thi GVCN giỏi cấp huyện

- Sơ kết học kỳ I Hội đồng sư phạm.

- GV dự thi

- Hội đồng SP

10-11/01

- Tham dự thi IOE cấp huyện

- Họp Ban đại diện CMHS trường và Hội trưởng hội CMHS các lớp.

- CM, HS dự thi

- BGH, Ban đại diện - CMHS

12-14/01

- Sơ kết trao thưởng cho học sinh học kì I;

- Tham gia thi GVCN giỏi cấp huyện vòng thi kể chuyện.

- Toàn trường

- GV dự thi

 

15/01

  -Tập huấn công tác tự đánh giá trường học năm học 2014-2015

Chủ tịch hội đồng, thư ký

15-25/01

- Tập huấn công tác kiểm định chất lượng;

- Tổ chức giải Điền kinh cấp trường, thành lập đội tham dự thi cấp huyện;

- Triển khai tập văn nghệ CBGV.

- Hội đồng đánh giá

- PHT, GV Thể dục

 

- Đội văn nghệ

25-31/01

- Kiểm tra việc đánh giá kết quả giáo dục học sinh cuối kỳ I. Kiểm tra toàn diện 3-4 giáo viên. Kiểm tra thu chi tài chính năm 2014.

- Ban kiểm tra nội bộ

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận  (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thị Hạnh