Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ

 

Số 27/TB-TrH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nguyễn Huệ, ngày 12 tháng 10 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014

         * Nhiệm vụ trọng tâm:        

  1. Ổn định nề nếp dạy và học, công tác tổ chức trường lớp, giáo viên;      

   - Tổ chức hội nghị Cán bộ - Viên chức - Lao động;

   - Thực hiện chương trình từ tuần 7  đến tuần 10;

 - Tổ chức kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10;

 - Tổ chức thi An toàn giao thông.

Lịch cụ thể:      

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01/10

- Họp hội đồng

- Toàn trường

9/10

-Hội nghị Cán bộ-Viên chức-Lao động

-CB-GV-NV

11/10

-Tổ chức hội thi tìm hiểu An toàn giao thông

-Toàn trường

13/10

-Tổ chức tuyên truyền nước sạch -VSMT

-Toàn trường

14/10

-Tham gia lóp tập huấn sử dụng hệ thống, thống kê giáo dục trực tuyến do Phòng Giáo dục tổ chức

-BGH+CNTT

15/10

-Tập huấn thông tư 30 tại TH Tân Việt

-CB-GV.

17/10

-Tổ chức Ngày vì người nghèo

-Toàn trường

20/10

-Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

-Toàn trường

 

21-24

-Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên đầu năm

- BGH+GV

16/10-30/10

-Thăm lớp, dự giờ giáo viên

- BGH+GV

 

 

Nơi nhận:

- Các tổ CM

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trần Thị Hạnh