Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

Số:  25/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 03 tháng 08  năm 2014

 

 THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 08/2014

1. Duy trì sĩ số 100%, đảm bảo chuyên cần 99,8%

2. Giáo dục toàn diện:

- Tham dự bồi dưỡng CNTT

- Tham dự  lớp bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2014

- Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015

- Tựu trường và triển khai học chính thức

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2014 – 2015

LỊCH CỤ THỂ

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

01/8-6/8

Bồi dưỡng CNTT

DS giáo viên đợt 2

 

2/8

Họp giao ban tháng 8 tại Phòng GD&ĐT

Hiệu trưởng

 

7/8-13/8

Bồi dưỡng CNTT

DS CB, giáo viên đợt 3

 

5/8-13/8

Học chuyên môn tại Quyết Thắng

BGH, Giáo viên

 

6/8-30/8

Đội trống đội cờ tập luyện chuẩn bị cho khai giảng năm học 2014-2015

TPT Đội và đội trống đội cờ

 

8/8-10/8

Tập huấn phần mềm quản lý tài sản    cho các đơn vị trên địa bàn Huyện

Kế toán

 

12/8

Dự lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc, nhận biết sớm người rối nhiễu tâm trí năm 2014

Giáo viên

 

14/8-20/8

Bồi dưỡng CNTT

DS Giáo viên đợt 4

 

15/8

Học sinh tập chung

Học sinh toàn trường

 

16/8

Chia tay cán bộ, giáo viên nghỉ hưu

Nhà trường + Công đoàn

 

15/8-30/8

Chuẩn bị CSVC cho khai giảng năm học mới 2014-2015

BGH, tổ văn phòng

 

18/8

Học sinh học chính thức

Học sinh toàn trường

 

18/8-19/8

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015

 TPTĐ

 

19/8

Tham dự Hội nghị tổng kết Đoàn- Đội và phong trào TTN trường học năm học 2013- 2014

TPTĐ

 

19/8

Triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella trong trường học

Phó hiệu trưởng

 

21/8-22/8

Tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Đội dành cho Liên đội trưởng, năm học 2014-2015

Liên đội trưởng

 

22/8

Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014

Hiệu trưởng, CTCĐ

 

26/8

Tập huấn nghiệp vụ về giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ của trẻ em và công tác trợ giúp pháp lý năm 2014

Hiệu trưởng

 

Nơi nhận:

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 Trần Thị Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Duy trì sĩ số 100%, đảm bảo chuyên cần 99,8%

2. Giáo dục toàn diện:

- Tham dự bồi dưỡng CNTT

- Tham dự  lớp bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2014

- Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015

- Tựu trường và triển khai học chính thức

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2014 – 2015

LỊCH CỤ THỂ

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

01/8-6/8

Bồi dưỡng CNTT

DS giáo viên đợt 2

 

2/8

Họp giao ban tháng 8 tại Phòng GD&ĐT

Hiệu trưởng

 

7/8-13/8

Bồi dưỡng CNTT

DS CB, giáo viên đợt 3

 

5/8-13/8

Học chuyên môn tại Quyết Thắng

BGH, Giáo viên

 

6/8-30/8

Đội trống đội cờ tập luyện chuẩn bị cho khai giảng năm học 2014-2015

TPT Đội và đội trống đội cờ

 

8/8-10/8

Tập huấn phần mềm quản lý tài sản    cho các đơn vị trên địa bàn Huyện

Kế toán

 

12/8

Dự lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc, nhận biết sớm người rối nhiễu tâm trí năm 2014

Giáo viên

 

14/8-20/8

Bồi dưỡng CNTT

DS Giáo viên đợt 4

 

15/8

Học sinh tập chung

Học sinh toàn trường

 

16/8

Chia tay cán bộ, giáo viên nghỉ hưu

Nhà trường + Công đoàn

 

15/8-30/8

Chuẩn bị CSVC cho khai giảng năm học mới 2014-2015

BGH, tổ văn phòng

 

18/8

Học sinh học chính thức

Học sinh toàn trường

 

18/8-19/8

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015

 TPTĐ

 

19/8

Tham dự Hội nghị tổng kết Đoàn- Đội và phong trào TTN trường học năm học 2013- 2014

TPTĐ

 

19/8

Triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella trong trường học

Phó hiệu trưởng

 

21/8-22/8

Tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Đội dành cho Liên đội trưởng, năm học 2014-2015

Liên đội trưởng

 

22/8

Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014

Hiệu trưởng, CTCĐ

 

26/8

Tập huấn nghiệp vụ về giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ của trẻ em và công tác trợ giúp pháp lý năm 2014

 

Nơi nhận:

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 Trần Thị Hạnh