Asset Publisher

Thời khóa biểu học kì I năm học 2013-2014

Thời khóa biểu học kì I năm học 2013-2014


 

Trường TH: Nguyễn Huệ
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Năm học 2013 - 2014
 
BUỔI SÁNG
Học kỳ 1
 
Thực hiện từ ngày 20 tháng 9 năm 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THỨ
TIẾT
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C
2
1
Chào cờ
Chào cờ
Học vần
Chào cờ
Chào cờ
Tập đọc
Chào cờ
Chào cờ
Tập đọc
Chào cờ
Chào cờ
Tập đọc
Chào cờ
Chào cờ
Thể dục
2
Học vần
Học vần
Học vần
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Mĩ Thuật
Toán
Kể chuyện
Âm nhạc
Tập đọc
Thể dục
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
3
Học vần
Học vần
Toán
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Toán
Mĩ Thuật
Đạo đức
Tập đọc
Âm nhạc
Toán
Toán
Toán
Toán
4
Đạo đức
Đạo đức
Thể dục
Kể chuyện
Kể chuyện
Thể dục
Kể chuyện
Tập đọc
Toán
Toán
Toán
Đạo đức
Âm nhạc
Chính tả
Đạo đức
5
Toán
Toán
Đạo đức
Toán
Toán
TN-XH
 
Kể chuyện 
Thể dục
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Âm nhạc
Chính tả
3
1
Học vần
Học vần
Học vần
Toán
Toán
Toán
Âm nhạc
Toán
T.Anh
Mỹ Thuật
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
2
Học vần
Học vần
Học vần
TN-XH
TN-XH
Đạo đức
Toán
Âm nhạc
Tập đọc
Thể dục
Mỹ Thuật
T.Anh
LTVC
LTVC
LTVC
3
TN-XH
TN-XH
Thủ công
Đạo Đức
Đạo Đức
Chính tả
Chính tả
Đạo đức
Toán
Toán
Thể dục
LTVC
Mỹ Thuật
Kể chuyện
Khoa học
4
Toán
Toán
Toán
Chính tả
Chính tả
Thể dục
TN-XH
Chính tả
Chính tả
LTVC
LTVC
Khoa học
Thể dục
Mỹ Thuật  
Kể chuyện
5
 
 
 
Thể dục 
 Thể dục
 
Đạo đức
TNXH
TNXH
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Kể chuyện
Thể dục
Lịch sử
4
1
Học vần
Học vần
Học vần
Toán
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Toán
Âm nhạc
Tập đọc
Tập đọc
 Mĩ thuật
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
2
Học vần
Học vần
Học vần
Tập đọc
Toán
Toán
Tập đọc
Tập đọc
Mĩ thuật
Toán
Toán
Âm nhạc
TLV
Toán
Toán
3
Thủ công
Thủ công
Toán
LTVC
LTVC
Kể chuyện
Tập viết
Tập viết
Toán
Khoa học
Khoa học
Thể dục
Toán
TLV
Mĩ thuật
4
Toán
Toán
Mĩ thuật
Tập Viết
Tập Viết
Âm nhạc
Thể dục
Thủ công
LTVC
Kể chuyện
Kể chuyện
Toán
Khoa học
Khoa học
Âm nhạc
5
 
 
Âm nhạc 
 
 
 Mĩ thuật
 
 
 
TLV
TLV
Tập đọc
Kĩ Thuật
Kĩ Thuật
 Thể dục
5
1
Học vần
Học vần
Học vần
Mĩ thuật
Toán
T.Anh
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
T.Anh
2
Học vần
Học vần
Học vần
Toán
Mĩ thuật
T.Anh
LTVC
Chính tả
Tập viết
LTVC
LTVC
TLV
Địa lý
Địa lý
Toán
3
Mĩ thuật
Toán
T. Anh
Chính tả
Chính tả
Toán
Chính tả
LTVC
Thủ công
Địa lý
Địa lý
LTVC
LTVC
LTVC
LTVC
4
Toán
Mĩ thuật
T. Anh
Thủ công
Thủ công
LTVC
Thủ công
Thể dục
Chính tả
Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
Kể chuyện
Lịch sử
Lịch sử
TLV 
5
 
 
 
 
 
 Tập viết
 
 
 
Đạo đức
Đạo đức
Địa lý
Đạo đức 
Đạo đức 
 Địa lý
6
1
Tập viết
Tập viết
Tập viết
Âm nhạc
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Thể dục
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
2
Tập viết
Tập viết
Tập viết
Toán
Âm nhạc
Chính tả
TNXH
TNXH
TLV
Toán
Thể dục
TLV
TLV
TLV
TLV
3
Âm nhạc
Thể dục
Toán
TLV
TLV
Thủ công
TLV
TLV
TNXH
Khoa học
Khoa học
Khoa học
Thể Dục
Khoa học
Khoa học
4
Thể dục
Âm nhạc
TNXH
Thể dục
Thể dục
TLV
Thể dục
Thể dục
Thể dục
TLV
TLV
Kỹ Thuật
Khoa học
Thể Dục
Kĩ thuật
5
    Sinh hoạt 
 Sinh hoạt 
Sinh hoạt
    Sinh hoạt 
    Sinh hoạt 
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
    Sinh hoạt 
    Sinh hoạt 
Sinh hoạt
    Sinh hoạt 
    Sinh hoạt 
    Sinh hoạt 
7
1
 
 
 
 
 
 
 
 
T.Anh
 
 
Luyện Toán
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
T.Anh
 
 
Luyện TV
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
Luyện Toán
 
 
 T.Anh
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
Luyện TV
 
 
T.Anh
 
 
 
5