Asset Publisher

TKB NĂM HỌC 2012 - 2013

TKB NĂM HỌC 2012 - 2013


 

Trường TH: Nguyễn Huệ
 
THỜI KHOÁ BIỂU
Năm học 2012 - 2013
 
BUỔI SÁNG
Học kỳ 1
 
Thực hiện từ ngày 20 tháng 08 năm 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THỨ
TIẾT
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C
2
1
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
Chào cờ
2
Học vần
Học vần
Học vần
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Mĩ Thuật
Toán
Tập đọc
Âm nhạc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
3
Học vần
Học vần
Học vần
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Mĩ Thuật
Kể chuyện
Tập đọc
Âm nhạc
Toán
Toán
Toán
Toán
4
Đạo đức
Đạo đức
Đạo đức
Kể chuyện
Kể chuyện
Kể chuyện
Kể chuyện
Kể chuyện
Đạo đức
Toán
Toán
Đạo đức
Âm nhạc
Chính tả
Đạo đức
5
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
 
 
Toán
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Âm nhạc
Chính tả
3
1
Học vần
Học vần
Học vần
Toán
Toán
Toán
Âm nhạc
Tập đọc
Chính tả
Mỹ Thuật
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
2
Học vần
Học vần
Học vần
TN-XH
TN-XH
Đạo đức
Tập đọc
Âm nhạc
Thủ công
Thể dục
Mỹ Thuật
Luyện từ & câu
LTVC
LTVC
Luyện từ & câu
3
TN-XH
TN-XH
TNXH
Đạo Đức
Đạo Đức
TNXH
Toán
Toán
TNXH
Toán
Thể dục
Khoa học
Mỹ Thuật
Mỹ Thuật
Khoa học
4
Toán
Toán
Toán
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Chính tả
Toán
LTVC
LTVC
Kể chuyện
Thể dục
Kể chuyện
Kể chuyện
5
 
 
 
 
 
Thể dục
Đạo đức
Đạo đức
TNXH
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Kể chuyện
Thể dục
Lịch sử
4
1
Học vần
Học vần
Mĩ thuật
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
Toán
Toán
Mĩ thuật
Tập đọc
Tập đọc
 
Tập đọc
Tập đọc
Tập đọc
2
Học vần
Học vần
Học vần
Âm nhạc
Âm nhạc
Mĩ thuật
LTVC
LTVC
TNXH
Toán
Toán
Mĩ thuật
Tập L.Văn
Tập L.Văn
Toán
3
Âm nhạc
Toán
Học vần
Toán
Toán
Toán
TNXH
TNXH
Thể dục
Khoa học
Khoa học
Thể dục
Toán
Toán
Mĩ thuật
4
Toán
Âm nhạc
Toán
Tập Viết
Tập Viết
Thủ công
Thể dục
Thể dục
Mĩ thuật
Tập làm văn
Tập làm văn
Tiếng anh
Khoa học
Khoa học
Thể dục
5
 
 
 
Thể dục
Thể dục
 
 
 
 
Kể chuyện
Kể chuyện
Tiếng anh
Kĩ Thuật
Kĩ Thuật
 
5
1
Học vần
Học vần
Hát
Mĩ thuật
Mĩ thuật
Toán
Toán
Toán
Hát
Toán
Toán
 
Toán
Toán
Hát
2
Học vần
Học vần
Học vần
Toán
Toán
Luyện từ & câu
Chính tả
Chính tả
Tập viết
LTVC
LTVC
Toán
Địa lý
Địa lý
Tiếng anh
3
Mĩ thuật
Toán
Học vần
Chính tả
Chính tả
Hát
Tập viết
Tập viết
Toán
Địa lý
Địa lý
Hát
LTVC
LTVC
Tiếng anh
4
Toán
Mĩ thuật
Thủ công
LTVC
LTVC
Chính tả
Thủ công
Thủ công
Chính tả
Kỹ Thuật
Kỹ Thuật
Kĩ thuật
Lịch sử
Lịch sử
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đạo đức
Đạo đức
Luyện từ & câu
Đạo đức 
Đạo đức 
 
6
1
Tập viết
Tập viết
Tập viết
Toán
Toán
Toán
Toán
Toán
Tiếng anh
Thể dục
Toán
Tập làm văn
Toán
Toán
Luyện từ & câu
2
Tập viết
Tập viết
Tập viết
Thủ công
Thủ công
Tập làm văn
TNXH
TNXH
Tiếng anh
Toán
Thể dục
Thể dục
Tập L.Văn
Tập L.Văn
Tập làm văn
3
Thủ công
Thủ công
Toán
Tập làm văn
Tập làm văn
Tập viết
TLV
TLV
Thể dục
Khoa học
Khoa học
Tiếng anh
Thể Dục
Khoa học
Thể dục
4
Sinh hoạt 
Sinh hoạt 
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Thể dục
Toán
Tập làm văn
Tập làm văn
Tiếng anh
Khoa học
Thể Dục
Toán
5
   
 
Sinh hoạt
    Sinh hoạt 
    Sinh hoạt 
Sinh hoạt
Sinh hoạt
Sinh hoạt
 
    Sinh hoạt 
    Sinh hoạt 
Tập đọc
    Sinh hoạt 
    Sinh hoạt 
Kĩ thuật
7
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Toán
 
 
Toán
 
 
Toán
2
 
 
 
 
 
 
 
 
L T & câu
 
 
Tập làm văn
 
 
Tập làm văn
3
 
 
 
 
 
 
 
 
Tập làm văn
 
 
Khoa học
 
 
Khoa học
4
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinh hoạt
 
 
Địa
 
 
Địa
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinh hoạt
 
 
Sinh hoạt