Asset Publisher

Trường TH Nguyễn Huệ tổ chức tập huấn dạy học Âm nhạc và tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

Trường TH Nguyễn Huệ tổ chức tập huấn dạy học Âm nhạc và tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

Thực hiện Công văn số 159/PGDĐT-GDTH ngày 25/02/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc Kết luận Hội nghị tập huấn dạy học môn Âm nhạc và tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học;