Thông báo công khai Danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa tiếng Pháp lớp 3 năm học 2023 - 2024 được UBND tỉnh phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, năm học 2023-2024


Thông báo công khai Danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa tiếng Pháp lớp 3 năm học 2023 - 2024  được UBND tỉnh phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, năm học 2023-2024


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: