THÔNG BÁO LỊCH TRỰC HÈ 2019 


 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2019  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2019  

Chương trình công tác tháng 11  

Chương trình công tác tháng 10  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2018  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018  


Các trang: 1  2  3